Coordinator of the EU Mission CSA "Restore our Oceans and Waters" in the Baltic and North Sea Region - Visit Blue Mission BANOS

SUBMARINER Kompendium

Ocena Innowacyjnych i Zrównoważonych Sposobów Wykorzystania Zasobów Morza Bałtyckiego

Kompendium projektu Submariner prezentuje kompleksową ocenę potencjału innowacyjnych i zrównoważonych sposobów wykorzystania zasobów Morza Bałtyckiego. Obecny stan wiedzy poddano ocenie pod kątem uwarunkowań środowiskowych, instytucjonalnych i prawnych w zakresie następujących zagadnień.

 • Zbiór i uprawa makroglonów (Macroalgae
  Harvesting & Cultivation),
 • Hodowla małży (Mussel Cultivation),
 • Zbiór trzciny (Reed Harvesting),
 • Uprawa mikroglonów na skalę przemysłową
  (Large-Scale Microalgae Cultivation),
 • Błękitna technologia (Blue Biotechnology)
 • Energia fal (Wave Energy),
 • Zrównoważona hodowla ryb (Sustainable
  Fish Aquaculture),
 • Połączone wykorzystanie morskich farm
  wiatrowych (Combinations with Offshore
  Wind Parks).

Kompendium projektu SUBMARINER zostało opracowane w celu przedstawienia w sposób kompleksowy wkładu jaki Region Morza Bałtyckiego może wnieść do europejskich inicjatyw Blue Growth i zrównoważonej bio-gospodarki. Zawie ra również przegląd barier i ograniczeń, które utrudniają zrównoważone wykorzystanie zasobów Morza Bałtyckiego, jak również propozycje przezwy ciężenia tych przeszkód.

Kompendium stanowi podstawę opracowania mapy drogowej projektu SUBMARINER, która zostanie sporządzona latem ͖͔͕2013 r. Mapa drogowa wskaże, które konkretne działania należy podjąć w najbliższych latach w regionie Morza Bałtyckiego, w celu promowania najbardziej optymalnych sposo bów wykorzystania zasobów z jednoczesną troską o zminimalizowanie negatywnych skutków. Mapa drogowa projektu SUBMARINER będzie zawierać zalecenia dotyczące projektów badawczych, inicjatyw instytucjonalnych i prawnych, zmian prawnych, przepisów środowiskowych i zachęt ekonomicznych. Ma służyć jako narzędzie do identyfikacji i prognozowania przyszłych trendów i być podstawą dla polityki strategicznej.

Read the full publication here (in Polish).

Share the Post:

Related Posts

Stay up to date on the developments of the blue economy in the Baltic Sea Region!